Kontrola warunków pracy – audyt kontrolny

Audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie służy wyłącznie wytykaniu błędów. To przede wszystkim narzędzie diagnostyczne, dzięki któremu pracodawca jest w stanie ocenić warunki pracy panujące w jego firmie i jednocześnie może uniknąć zagrożeń związanych z występowaniem wypadków przy pracy czy chorób zawodowych pracowników. Jednocześnie zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i właśnie na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie podległego mu zakładu pracy (włączając w to bezpieczeństwo podwykonawców, kontrahentów itd.).
Audyt BHP – czy jest potrzebny Twojej firmie?
Audyt BHP pozwala przede wszystkim sprawdzić i ocenić aktualnie funkcjonujące w zakładzie pracy rozwiązania w zakresie BHP, a to w przeważającej mierze właśnie od warunków panujących w zakładzie pracy zależy zdrowie, a niekiedy również życie, pracowników. Dlatego tak ważne jest, aby na bieżąco kontrolować, czy wdrożone przez pracodawcę rozwiązania gwarantują bezpieczeństwo zatrudnionym pracownikom.

Aby audyt BHP odpowiadał na pytanie, czy panujące w zakładzie pracy warunki są w pełni bezpieczne dla pracowników, powinien mieć charakter bezstronny. W praktyce oznacza to, że jako pracodawca powinieneś zlecić jego wykonanie zewnętrznej firmie.

Na czym polega audyt BHP?
Każdy audyt BHP polega na przeanalizowaniu aktualnie funkcjonujących w zakładzie pracy rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Specjaliści przeprowadzający audyt zwracają uwagę na zgodność warunków pracy zapewnionych przez pracodawcę z obowiązującymi przepisami. Analiza wdrożonych rozwiązań pozwala ustalić stan faktyczny i zidentyfikować zagrożenia, jakie należy usunąć. Jeżeli chcesz mieć pewność, że Twoi pracownicy wykonują pracę w warunkach, które nie zagrażają ich zdrowiu i życiu, wystarczy, że zlecisz przeprowadzenie audytu BHP. W zależności od potrzeb, możesz podpisać z nami umowę np. na cykliczne przeprowadzanie audytu, realizując tym samym obowiązek nałożony na Ciebie przez ustawodawcę. Dodatkowo również dokumentacja BHP może być prowadzona przez zewnętrzny podmiot.
Zakres audytu
Audyt BHP pozwala ocenić wdrożone w zakładzie pracy rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zakres naszego audytu BHP:
1. regulamin pracy
2. szkolenia BHP (czasookresy)
3. ocena ryzyka zawodowego
4. warunki środowiska pracy
5. system pierwszej pomocy
6. przystosowanie stanowisk pracy
7. przystosowanie procesów pracy
8. badania pracownicze
9. ochrona przeciwpożarowa
10. przystosowanie pomieszczeń sanitarnych
11. rejestry wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
12. zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej
13. wykaz prac szczególnie niebezpiecznych
14. wyniki badań środowiskowych
15. transport
16. magazynowanie
17. sprawność maszyn i urządzeń
18. występowanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych
19. protokoły z przeglądu budynku, obiektu
Wynikiem każdego audytu jest raport, w którym pracodawca uzyskuje niezbędne informacje o zagrożeniach. Jeżeli w zakładzie pracy zostały rozpoznane nieprawidłowości w zakresie BHP, wskazujemy rozwiązania, których wprowadzenie zapewnia poprawę bezpieczeństwa pracowników.

Audyt bhp przeprowadzany jest w obecności pracowników, co pozwala na podniesienie świadomości oraz możliwość aktywnego udziału pracowników w analizie.

Obsługa BHP jest zatem kompleksowa – zlecając nam przeprowadzenie audytu BHP, możesz mieć pewność, że otrzymasz rzetelną analizę oraz gotowe rozwiązania, jeżeli wdrożenie takich będzie niezbędne.
Audyt BHP to sposób, abyś upewnił się, że wdrożone w Twojej firmie rozwiązania z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy gwarantują pracownikom bezpieczeństwo.
Chcesz zlecić przeprowadzenie audytu BHP?
Skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy.