Ocena ryzyka zawodowego

Ocenę ryzyka zawodowego można rozumieć jako dokładne sprawdzenie i ocenę, co w miejscu pracy może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę pracownikom. Dzięki niej można zweryfikować czy zastosowano wystarczające środki ograniczające lub eliminujące zagrożenia oraz określić, co należy jeszcze zrobić, aby do tego doprowadzić.
Ogólne zasady zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników określa dyrektywa 89/391/EWG, zgodnie z postanowieniami której pracodawca powinien:
oceniać wielkość ryzyka zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników;
uwzględniać możliwości pracownika w aspekcie jego bezpieczeństwa i zdrowia przy powierzaniu mu zadań do wykonania;
zapewnić, aby wprowadzanie nowych technik było konsultowane z pracownikami w zakresie warunków i środowiska pracy związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem;
podjąć stosowne kroki w celu zapewnienia, że jedynie odpowiednio poinstruowani pracownicy będą mieli dostęp do obszarów, w których grozi poważne niebezpieczeństwo.
Postanowienia ww. dyrektywy wprowadza do prawa polskiego Kodeks pracy i rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zobowiązując pracodawcę do:
informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o sposobach ochrony przed zagrożeniami;
stosowania środków zapobiegających chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą;
analizowania przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych i na podstawie tych analiz stosowania środków zapobiegawczych;
oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego, związanego z wykonywaną pracą, oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko;
zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych;
likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń.
Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego w pięciu krokach
1. Zebranie informacji potrzebnych do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego
2. Identyfikacja zagrożeń. Określenie dla każdego stanowiska pracy, jakie występują na nim zagrożenia
3. Oszacowanie ryzyka
4. Określenie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe
5. Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego.
Ocena ryzyka zawodowego prowadzi do ochrony ludzkiego zdrowia i życia i służy oszczędzaniu pracownikom i pracodawcom stresu, strat finansowych i innych kłopotów związanych z ewentualnymi wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi.
Pracodawca ma obowiązek informowania pracowników o poziomie ryzyka i jego skutkach oraz o sposobach zapobiegania i eliminacji zagrożeń. Sposób przekazywania tych informacji określa sam pracodawca w regulaminie pracy. Najlepiej, aby informacja o ryzyku zawodowym występującym na stanowisku pracy była przekazywana w trakcie szkoleń bhp i przed dopuszczeniem do pracy na stanowisku pracy.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!