Postępowanie powypadkowe

Nie zawsze przeszkolenie pracowników i umożliwienie im dostępu do fachowej informacji wystarcza, by uniknąć wypadków przy pracy.
Z uwagi na powyższe firma BHP SERWIS oferuje kompleksowy udział w postępowaniu powypadkowym – przygotowanie dokumentacji powypadkowej, udział w pracach zespołu powypadkowego.
Zasady postępowanie w przypadku wypadku przy pracy
Postępowanie powypadkowe (dochodzenie powypadkowe) obejmuje czynności, których celem jest:
dokonanie kwalifikacji prawnej zdarzenia – ustalenie, czy zdarzenie ma cechy wypadku związanego z pracą: „wypadku przy pracy”, „wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy”, „wypadku w okresie ubezpieczenia wypadkowego – innego wypadku przy pracy” itp.;
ustalenie, czy istnieją okoliczności wyłączające uprawnienia poszkodowanego do świadczeń odszkodowawczych;
określenie środków i wniosków prewencyjnych, tj. przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do podobnych zdarzeń wypadkowych w przyszłości.
Obowiązek powiadomienia o wypadku
Artykułem 211 pkt 6 Kodeksu pracy nałożona na pracownika obowiązek niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o każdym zauważonym w zakładzie pracy wypadku. Ponadto w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 01.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy zapisano, że pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.
Definicja wypadku przy pracy
Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773, z późn. zm.)
Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Określone zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy jedynie wówczas, gdy spełnia równocześnie wszystkie cztery warunki podane definicji.
Zapraszamy do współpracy!