Szkolenie BHP dla kadry kierowniczej

Według art. 2373§21 Kodeksu Pracy osoba kierująca pracownikami obowiązana jest odbyć szkolenie w dziedzinie BHP w zakresie niezbędnym do wykonania ciążących na nim obowiązków, szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. Mając na uwadze konieczność przestrzegania przez pracodawcę powyższych aktów prawnych proponujemy Państwu szkolenie okresowe dla kadry kierowniczej. Opierając się na przepisach rozporządzenia szkoleniowego, osoby kierujące pracownikami mają obowiązek przejść szkolenie okresowe do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowiskach. Czas trwania szkolenia to 16 godzin lekcyjnych, jest ono prowadzone na podstawie indywidualnie opracowywanych programów szczegółowych odpowiednio do branży i zagrożeń na stanowisku pracy. Proces edukacji prowadzony jest na terenie naszego ośrodka szkoleniowego oraz w przedsiębiorstwie klienta.